Regulamin i reklamacje

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ODZYSKIWANIA DANYCH

 

 1. Firma Labdata Rafał Krawczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 31 lok. 202, 01-234 Warszawa, NIP: 937 268 11 59, działająca pod marką Laboratorium Danych (dalej „Laboratorium Danych”) zobowiązuje się do wykonania ekspertyzy oraz podjęcia próby odzyskania danych z przekazanego przez Zleceniodawcę nośnika danych (dalej „Nośnik”).
 2. Laboratorium Danych wykonuje usługi odzyskiwania danych z należytą starannością, najnowszą wiedzą i specjalistycznym sprzętem, jednakże nie daje gwarancji odzyskania wszystkich informacji znajdujących się na Nośniku przed ich utratą. Jest to umowa starannego działania, a nie zobowiązanie rezultatu.
 3. Laboratorium Danych nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wady fizyczne, logiczne i/lub uszkodzenia/utratę danych lub Nośnika, które ujawnią się w trakcie wykonywania ekspertyzy lub usług odzyskiwania danych, a które powstały przed lub w trakcie przeprowadzania procedur laboratoryjnych
  2. brak lub uszkodzenie konkretnych plików ze względu na nadpisanie danych lub fizyczne uszkodzenie pamięci nośnika
  3. utracone dane i związane z tym następstwa utraty korzyści
  4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez firmy partnerskie, z którymi współpracuje pośredniczące w przekazaniu Nośnika do Laboratorium Danych
   Powyższe nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Zleceniodawcy względem Laboratorium Danych.
 4. Laboratorium Danych informuje, że otwarcie obudowy Nośnika, może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie Nośnika, uniemożliwiające jego dalsze, normalne użytkowanie, a także wiąże się z ewentualną utratą roszczeń gwarancyjnych, czego Zleceniodawca jest świadomy i na co wyraża zgodę.
 5. Dostarczenie Nośnika do Laboratorium Danych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku dostarczenia Nośnika do Laboratorium Danych bez wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, wiążące będą ustalenia dokonane droga mailową lub telefoniczną.
 6. Wniesienie całości lub części opłaty za usługę jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zleceniem realizacji usług odzyskiwania danych.
 7. W przypadku podania niepełnych, nieprawdziwych danych lub niepodania wszystkich niezbędnych danych w Formularzu zgłoszeniowym, Zleceniodawca zwalnia Laboratorium Danych z wszelkiej odpowiedzialności w związku z nienależytym wykonaniem usług odzyskania danych będących tego następstwem.
 8. Usługi odzyskiwania danych są realizowane w dwóch etapach: Etap I – Ekspertyza uszkodzenia Nośnika pod kątem możliwości odzyskania danych. Ekspertyza jest przeprowadzana w jednym z trzech trybów: ekonomicznym, standardowym, ekspresowym. Jeśli na etapie ekspertyzy będzie konieczność wykonania dodatkowych prac laboratoryjnych w celu ustalenia dalszych kosztów Zleceniodawca zostanie o tym poinformowany. Etap II – proces prac laboratoryjnych i/lub odzyskiwania danych.
 9. Ekspertyza w trybie Ekonomicznym jest bezpłatna, gdy Zleceniodawca korzysta z usług odzyskiwania danych. W przypadku rezygnacji jest płatna 184,5 zł brutto.
 10. Ekspertyza w trybie Standardowym i Ekspresowym jest płatna z góry najpóźniej do momentu przekazania wyników ekspertyzy.
 11. Cena ekspertyzy macierzy RAID jest zawsze płatna z góry i jest mnożona przez ilość dysków skonfigurowanych w danej macierzy.
 12. W przypadku gdy Nośnik został poddany wcześniejszej ingerencji przez osoby trzecie, doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 492 zł brutto do ceny ekspertyzy.
 13. W skomplikowanych przypadkach czas ekspertyzy i procesu prac laboratoryjnych może ulec wydłużeniu ponad czas określony w Formularzu zgłoszeniowym lub ustalony między stronami, na co Zleceniodawca wyraża zgodę. Powyższe nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Zleceniodawcy względem Laboratorium Danych.
 14. Cena wykonania usługi odzyskania danych jest podawana po wykonaniu ekspertyzy lub wstępnych pracach laboratoryjnych. Zleceniodawca powinien uiścić opłatę za wykonaną usługę przed przekazaniem danych lub odbiorem nośnika. W przypadku rezygnacji z usług w trakcie prac laboratoryjnych, tj. po zaakceptowaniu kosztów realizacji usług odzyskiwania danych, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę zgodnie z ustaleniami.
 15. Laboratorium Danych ma prawo do przechowywania odzyskanych danych przez okres 14 dni od wykonania usługi. Po tym okresie dane są kasowane.
 16. Zleceniodawca ma obowiązek odebrać Nośnik w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o zakończeniu świadczenia usług. Nieodebranie Nośnika ww. terminie powoduje naliczenie opłaty magazynowej w kwocie 6,15 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania. Po upływie kolejnych 90 dni Nośnik może zostać zutylizowany.
 17. Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem lub uprawnionym dysponentem przekazanego do Laboratorium Danych Nośnika oraz że nie zawiera on treści niezgodnych z prawem.
 18. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych z Nośnika w sposób umożliwiający realizację umowy świadczenia usług odzyskiwania danych.
 19. Zleceniodawca zwalnia Laboratorium Danych z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich w przypadku wystąpienia przez nie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Laboratorium Danych z tytułu odzyskania danych z Nośnika przekazanego przez Zleceniodawcę oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody poniesione z tego tytułu. Dotyczy to w szczególności podniesienia przez osoby trzecie roszczeń wobec Laboratorium Danych z tytułu odzyskania danych z Nośnika, którym Zleceniodawca nie miał prawa dysponować.
 20. Laboratorium Danych zobowiązuje się do ochrony danych zawartych na powierzonym Nośniku, w tym do zachowania całkowitej poufności danych z zastrzeżeniem, że Laboratorium Danych ma prawo do realizacji usług odzyskiwania danych współpracując z podwykonawcami.
 21. Laboratorium Danych informuje, że rozmowy przychodzące i wychodzące prowadzone pomiędzy Zleceniodawcą a Laboratorium Danych mogą być nagrywane. Jeżeli Zleceniodawca nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów, Laboratorium Danych zaprasza do kontaktu bezpośredniego w siedzibie Laboratorium Danych lub drogą mailową biuro@labdata.pl
 22. Wszelkie informacje dotyczące czynności związanych z procesem odzyskiwania danych, użytych narzędzi i technologii stanowią tajemnicę Laboratorium Danych.
 23. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Danych Rafał Krawczyk z siedzibą w Warszawie, świadczący usługi pod adresem: ul. Kasprzaka 31 lok. 202, 01-234 Warszawa, NIP: 937 268 11 59, REGON 364343011, e-mail: biuro@labdata.pl, tel. 668 308 957. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE 4.5.2016) oraz przepisami krajowymi wydanymi na podstawie RODO, Zleceniodawca powierza Laboratorium Danych zapisane na Nośniku danych dane osobowe do przetwarzania w celu realizacji usług odzyskiwania danych, w tym do ich udostępnienia Zleceniodawcy po wykonaniu usług odzyskiwania danych.
 2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres mailowy: biuro@labdata.pl lub pisemnie na adres firmy.
 3. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 4. Każdy kto uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wnieść skargę do PUODO.
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – b) RODO, administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora; świadczenie w siedzibie firmy usług przez administratora danych; zawieranie i realizacja umów świadczenia usług odzyskiwania danych; udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą poczty e-mail.
 1. Podanie przez klienta (Zleceniodawcę) danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora.
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w raziezakończenia realizacji umowy nie dłużej niż: przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa; przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości; do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, adresu (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz danych o Nośniku danych. W przypadku podmiotów gospodarczych mogą być przetwarzane dodatkowo nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do wykonania usługi, odesłania nośnika jak też kontaktu ze Zleceniodawcą. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie usługi. Podanie przez Zleceniodawcę danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy świadczenia usług odzyskiwania danych.
 5. Zleceniodawcy nie są profilowani w oparciu o dane osobowe. Nie podejmowane są również zautomatyzowane decyzje w rozumieniu RODO.

Reklamacje

 1. W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać na maila biuro@labdata.pl zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza reklamacyjnego (do pobrania poniżej) oraz zdjęcie paragonu/faktury. W tytule maila należy wpisać “Reklamacja – [numer zlecenia lub nazwisko zleceniodawcy]”.
 2. W razie gdyby przesyłka z nośnikiem doszła uszkodzona, należy niezwłocznie przy odbiorze spisać protokół zgłoszenia szkody z kurierem, który dostarczył przesyłkę. Tylko na tej podstawie, będziemy mogli rozpatrzyć ewentualne reklamacje. Uszkodzony nośnik należy wraz z protokołem i rachunkiem/fakturą odesłać na adres Laboratorium Danych, ul. Kasprzaka 31 lok. 202, 01-234 Warszawa
 3. Nasze Laboratorium daje gwarancję, że odzyskamy wszystko, po czym pozostał ślad w pamięci nośnika. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane, których fizycznie nie ma na nośniku w momencie przekazania go do Laboratorium (może się tak zdarzyć na przykład w momencie nadpisania danych przez użytkownika nowymi danymi).
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zgłoszenia. W tym czasie dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać zaistniały problem.

Formularz reklamacyjny